çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır ptt 6 – O Espanhol Tapas

çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır ptt 6

Ödeme Hizmeti Bedeli, Sözleşme’nin 10 numaralı maddesi uyarınca tahsil edilecek olup; PTT Sözleşme süresince dilediği zaman sona erdirmek kaydıyla; i.) kredi kartları vasıtasıyla taksitli ödeme kabul edebilir, ii). Taksitli ödeme imkânı sunduğu kart markaları üzerinde değişiklik yapabilir ve iii.) taksit sayıları ve komisyon oranlarını üzerinde tek taraflı olarak değiştirebilir. Ödeme Hizmeti Kullacısı’nın işbu madde kapsamında yapılacak değişikliklere itiraz hakkı bulunmamaktadır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin etmek amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PTT tarafından derhal herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca oluşan/oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır ve derhal tazmin yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında Son Kullanıcı’ya sahip olduğu hakları bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendi yönetimsel kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği kontrol sonrasında bu aydınlatma metnini hazırlayacağını ve Son Kullanıcı ‘ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) PTT’nin tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve acilen sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak, yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) PTT’nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilen POS’un kullanımından kaynaklanan Harcama İtirazı (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’dır.

  • Maddesinde sıralanan genel ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan eder.
  • Geri ödeme talebi, İşlem’in gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal POS üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT aracılığı ile kendilerine ulaşan her itirazı incelemek, gerekli araştırmayı yapmak ve belirlenen süreler içinde talep edilen bilgi/belgeleri (Satış Belgesi / sözleşme / fatura / kargo belgesi / teslimat bilgileri / alıcı ile yapılan yazışmalar / konaklama / araç kiralama vb işleme ait tüm dokümanlar.) PTT’ye iletmek ile yükümlüdür. Yürürlükteki kanunlar ya da yetkili idari ya da adli makamların karşı konulması mümkün olmayan karar ya da emirleri çerçevesinde zorunlu olmadıkça ya da aksi yönde usulüne uygun olarak karşı taraftan alınmış bir muvafakat olmadıkça Taraflar, işbu sözleşme hakkında herhangi bir basın bülteni çıkaramaz, kamuya veya herhangi bir kişiye açıklama yapamaz, sosyal medya mecralarında yayınlayamaz, tanıtamaz, paylaşamaz. Muvafakat halinde, yapılacak açıklamanın zamanı, içeriği ve mecrası konusunda muvafakat eden tarafın yazılı mutabakatı aranır. PTT, Kart saklama hizmetine ilişkin teknik alt yapının sunulması için PTT prosedürleri ve ticari kararları uyarınca gerekli görülmesi halinde, PTT tarafından belirlenecek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirilecek bedel tahsil edilecektir. Bu bedel her yıl revize edilecektir.

İşbu madde Android POS özelinde olup uygulanabildiği ölçüde Sanal POS ve Soft POS için de uygulanacaktır. Android POS PTT’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na teslim edilirken, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir. PTT’nin sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na iade edilecek ve tutarın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabı eski durumuna getirilecektir. PTT’nin işbu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin PTT tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde PTT’ye ödemekle yükümlüdür. Bu Sözleşme kapsamında yapılan Sanal Pos İşlemleri, işlemin türüne göre Yönetmelik’in 52. Maddesinin ilgili fıkralarına tabi olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT, PTT’nin Yönetmelik’in 52. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen sürelerden farklı süreleri kararlaştırma hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.3 numaralı maddede tanımlanan durumlarda PTT’nin kendisine ödeme yapmayı reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

PTT bu durumda Sözleşme’yi derhal, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Sözleşme’nin sonlandırılmış olması ve Harcama İtirazı (chargeback) yaşanması durumunda PTT hukuki yollardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan chargeback’e ilişkin bedeli talep etme hakkına sahiptir. Sayılan hususların göz ardı edilmesi neticesinde PTT’nin herhangi bir zararının ortaya çıkması halinde zararın tazmininin PTT tarafından talep edilmesi üzerine söz konusu zarar, herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Taraflar, işbu sözleşme veya burada öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında elde ettikleri tüm bilgileri, ‘gizli’ olarak belirtilmiş olmaları gerekmeksizin, mutlak şekilde gizli tutmayı taahhüt ederler. Taraflar, işbu sözleşmede açıkça izin verilen durumlar dışında, gizli bilgileri, karşı tarafın yazılı iznini almaksızın ifşa etmemeyi ya da kullanmamayı taahhüt eder.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Soft POS uygulamasına giriş yapmak için belirlediği şifrenin gizli kalması için gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına ihmalen dahi olsa izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS başvurularında, URL adresinde SSL sertifikası bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS kurulumu için gerekli altyapı (Sanal POS yüklenecek bilgisayar, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı internet adresi, Sanal Mağaza vb.) ihtiyacı PTT tarafından destek verilen durumlar da dâhil, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından karşılanacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait İnternet Sitesi’nin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ancak, PTT’nin onayı halinde ve PTT tarafından uygun görülen limitler ve/veya teminatların Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğrulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itirazlardan, geri bildirimlerden ve harcama itirazlarından (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *